Stadgar

Stadgar

Stadgar för Svenska Gråhundklubben

Gråhundklubbens stadgar i PDF-format: Stadgar.pdf

*Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik.*

Målsättning att ansluta sig till Svenska Kennelklubben samt Svenska Älghundklubben.

Inledning

Rasklubben SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN skall ingå som medlemsorganisation i specialklubben Svenska älghundklubben (SÄK).

Rasklubben skall som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN ingående rasen norsk älghund grå (gråhund). Utöver dessa stadgar gäller också SÄKs stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av SÄK och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Rasklubbens stadgar skall fastställas av SÄK. I den mån stadgar för rasklubben strider mot SÄKs och/eller SKKs stadgar skall rasklubbens stadgar anpassas, så att överensstämmelse råder.

§ 1 MÅL

Rasklubben SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för SÄKs stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att:

 • Väcka intresse för och främja avel av mentalt, fysiskt sunda, jaktligt, exteriört fullgoda samt rasrena gråhundar.
 • Bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser.
 • Informera och sprida kunskap om rasernas beteende, dess fostran, utbildning och vård.
 • Bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hund ägandet.
 • Skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hund ägandet.

§ 2 VERKSAMHET

För att nå uppsatt mål skall klubben:

 1. Informera och sprida kunskap om SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN – dess mål, organisation och arbetsformer. 
 2. Informera om klubbens ras och deras användningsområden.
 3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med SÄK och SKK upprättade riktlinjer.
 4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utomför landet.
 5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
 6. Anordna verksamheter i enlighet med SÄKs direktiv.
 7. Stödja och medverka i SÄKs och SKKs forskningsarbete.
 8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.
 9. Avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SÄK eller när annan anledning föreligger.

§ 3 MEDLEMSKAP

Enskild person kan bli medlem i rasklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SÄK eller SKK. Klubbmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem. Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKKs stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd. Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottagit hundar för inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver. Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie klubbmöte och avser nästa verksamhetsår. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av klubbmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD

Klubbens verksamhets– och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det klubbmöte, vid vilket valet skett, till och med det klubbmöte som mandatperioden avser.

§ 6 ORGANISATION

Klubbens angelägenheter handhas av klubbmöte och en av klubbmötet vald styrelse. För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.

§ 7 KLUBBMÖTE

Mom 1 Inledning

Ordinarie klubbmöte skall hållas årligen före februari månads utgång. Extra klubbmöte skall hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål. Om extra klubbmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar. Kallelse till ordinarie eller extra klubbmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt. Tid och plats för klubbmötet bestäms av styrelsen.

Mom 2 Dagordning

Ordinarie klubbmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av styrelsens vice ordförande. Klubbmöte avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av klubbmötets ordförande. Vid ordinarie klubbmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängden.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12.  
  1. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
  2. B. Beslut om avgifter för nästa verksamhetsår.
  3. C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
 13. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen enligt § 8.
 14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
 15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
 17. Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som senast 15/1 anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling av klubbmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17. kan, om klubbmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Mom 3 Röstning

Vid klubbmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar. Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning. Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och behörigt vara undertecknad samt vara inlämnad till mötets ordförande innan mötet förklaras avslutat.

Mom 4 Närvarorätt m m

Vid klubbmöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person:

 • SKKs verkställande direktör.
 • Ledamot i SÄKs styrelse.

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

Mom 5 Motioner och ärenden.

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie klubbmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 15 januari. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till klubbmötet. Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. Vid extra klubbmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

§ 8 STYRELSE

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av klubbmötet vald styrelse.

Mom 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter. Ordinarie klubbmöte väljer årligen ordförande för ett år och övriga ledamöter för två år. Till ledamot i styrelsen kan endast väljas den som är medlem i klubben. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Styrelsen skall sammanträde minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll föras. Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 Styrelsens åligganden

Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa och SÄKs stadgar och i SKKs stadgar bland annat:

 • Ansvara för rasernas avelsfrågor i enlighet med SÄK och SKK upprättade riktlinjer.
 • Bereda ärenden som skall behandlas av klubbmötet.
 • Verkställa av klubbmötet fattade beslut.
 • Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.
 • Till ordinarie klubbmöte avge verksamhetsberättelse och årsbokslut inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor.
 • Senast 4 veckor före ordinarie klubbmöte avlämna styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut till revisorerna.
 • Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.
 • Avge yttrande över av SÄK till klubben hänskjutna ärenden.
 • Följa de anvisningar som lämnas av SÄK.
 • Senast en månad efter ordinarie klubbmöte lämna SÄK uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.
 • Utse delegat till SÄKs årsstämma i den ordning som SÄKs stadgar föreskriver.

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION

Klubbens årsbokslut samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av klubbmötet utsedda revisorerna. Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det klubbmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie klubbmötet. Klubbens årsbokslut skall tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna senast 4 veckor före ordinarie klubbmöte. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie klubbmöte. Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.

§ 10 VALBEREDNING

Av klubbmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie klubbmöte. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje klubbmöte. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11 PROTOKOLL

Protokoll skall föras vid klubbmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän. Protokollen skall tillställas SÄK och vara tillgängliga för medlemmar. Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 DISCIPLINÄRENDEN

För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 13 FORCE MAJEURE

Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 15 januari inges till styrelsen som däröver till klubbmötet avger yttrande. Beslut om ändring av stadgarna fattas av klubbmötet. För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande mötesdeltagare vid ett ordinarie klubbmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande klubbmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SÄK.

§ 15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN

Beslut att hos SÄK begära få upphöra som rasklubb i SÄK fattas vid klubbmöte. För att beslut om upplösning skall vara giltig skall detta fattas av två på varandra följande klubbmöten, varav minst ett ordinarie och på det senare klubbmötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande. Upplöses klubben som medlemsorganisation i SÄK skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SÄK att användas på sätt som sista klubbmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.

§ 16 UTTRÄDE

Beslut att hos SÄK begära att få utträda ur SÄK fattas vid klubbmöte. För att beslut om utträde skall vara giltigt skall detta fattas av två på varandra följande klubbmöten varav minst ett ordinarie och på det senare klubbmötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande. Vid utträde ur SÄK behåller Svenska Gråhundklubben sina tillgångar och arkiv och är därmed fristående från SÄK och SKK. NOTERINGSTEXTER: § 4 Medlemsavgift. Om ytterligare medlemskategorier finns i klubb skall dessa regleras i stadgarna. § 8 Styrelsen, mom 1 och § 10 Valberedning. För att uppnå den kontinuitet som stadgarna föreskriver väljs vid klubbens första möte: 2 ordinarie ledamöter på ett år en ledamot i valberedning på ett år. § 11 Protokoll. Protokoll kan göras tillgängliga på olika sätt t ex publiceras på hemsida eller i klubbens tidning, i klubblokal eller rekvireras mot ersättande av uppkomna kostnader.