Avelsrekommendationer

Avelsrekommendationer

Svenska Gråhundklubbens och Älghundklubbens avelsrekommendationer

Till avel användes endast mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar. Detta innebär att endast jaktligt meriterade hundar används som föräldradjur.

Hanhundsanvändning

Hanhunden användes till 5 tikar. Därefter görs ett avelsstopp för utvärdering av avkomman. Avkomman skall meriteras jaktligt i samma nivå som medeltalet i rasen, d.v.s. över 25 % meriterad avkomma. Strävansmålet för meritering bör dock vara att nå den målsättning som finns angiven i respektive Ras Avels Strategi. Avkomman skall ha en låg defektfrekvens (sjukdomsmässigt, mentalt och exteriört). För aktuell information kontakta ditt avelsråd i lokalklubb/rasklubb.

Ger avkommebedömningen ett godkänt resultat kan hanhunden användas till ytterligare 5 tikar, d.v.s. totalt maximalt 10 kullar efter en hanhund. OBS! Att SÄK anser att Norden har en gemensam avelsbas och ovanstående siffror gäller oavsett vilket land hanhunden har använts i.

Ögonlysning

Hund som skall användas till fler än 3 kullar skall vara ögonlyst inom ett år före parning.

Hunden skall vara fri från PRA, Glaukom, Total katarakt, Bakre polkatarakt och annan förändring som ögonspecialist bedömer som allvarlig och/eller ärftlig.

För ytterligare information se respektive ögonsjukdom.

Inavelskoefficient

0,0-2,5 i varje enskild parning.

En hanhund användes inte till mer än två kullar undan samma tik.

Sedan 1/1-2013 har beräkningar av HD-index införts för rasen.

Hundar med höftledsstatus A, B eller C får användas i avel, med rekommendationen att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället (d.v.s. avkommans preliminära kullindex)ska vara större än 100.

Hundar med HD grad D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index.

Om uppfödare använder hund med höftledsstatus D eller E av dessa raser avelsspärras avkomman. Spärren kan inte hävas. Gäller även importerad hund efter föräldradjur med svenskt undersökningsresultat grad D eller E. För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B. De förändrade reglerna gäller alla parningar som genomförs fr.o.m. 2018-01-01.