Jaktlig rasstandard

Jaktlig rasstandard

Jaktlig rasstandard för Norsk Elghund Grå (Gråhund)

Bakgrund

Gråhunden är en genuin nordisk spets som har spelat stor roll som brukshund för de nordiska folken under många år. Gråhunden har fungerat som såväl vakthund men även som vallhund sedan långt tillbaka. Men framför allt är Gråhunden känd som en utomordentlig jakthund och för att säkerställa och fortsätta en lyckad avel med inriktning på jakt så är en ”Jaktlig rasstandard” ett viktigt dokument. Den Jaktliga rasstandarden har som syfte att beskriva Gråhunden som en optimal jakthund med dess särpräglade egenskaper som stort mod och dådkraft. Jaktlig rasstandard ska därför ses som ett styrdokument i avelsarbetet.

Gråhundens användningsområde

Gråhunden används som ståndhund, ledhund och spårhund. Som ståndhund används gråhunden framför allt till jakt på Älg. Andra vilt som gråhunden med fördel kan nyttja sina ståndegenskaper på är Björn, Vildsvin, Kronvilt, Grävling, Lodjur och Järv. Som Ledhund användes gråhunden framför allt i jakten på Älg, Björn och Kronvilt.

Jaktsätt Ledhund

Gråhunden har under lång tid även framgångsrikt använts som Ledhund. Gråhunden ska som Ledhund uppträda lugnt och metodiskt och den ska föra hundföraren till viltet på ett sätt som möjliggör ett lyckat jaktskott. Gråhunden ska uppvisa en stor samarbetsförmåga i sele och lina samt göra ”kloka” vägval i terrängen som möjliggör en tyst ansmygning mot viltet. I hundens arbete ska det synas tydligt hur hunden nyttjar alla sina sinnen för att framgångsrikt lokalisera viltet och komma det nära. Gråhunden ska med sin hållning visa tecken på att ekipaget närmar sig viltet. En Gråhund ska vid rätt förutsättning kunna lokalisera ett vilt på långt avstånd och målmedvetet föra föraren nära.

Jaktsätt Löshund

Gråhunden skall besitta ett metodiskt och energiskt sök med god följsamhet till föraren. Den skall utnyttja terrängen i söket och kunna ha förmågan att känna viltet på långa avstånd i rätt vind.

Gråhunden skall även ha ett uthålligt sök även där det inte finns viltvittring. Den skall utnyttja sina sinnen, lukt, hörsel och syn i söket. En gråhund som ej håller kontakt med föraren under söket är ej rastypisk, följer den ett spår och ej får kontakt med viltet skall den kunna söka sig tillbaka till föraren. Gråhunden skall vara spårnoga och kunna följa äldre spår till dess han hittar viltet, detta är typiskt för rasen. När den avslutat arbetet med viltet skall den självmant söka sig tillbaka till föraren. En Gråhund får under inga omständigheter angripa viltet.

Ställa i upptaget

Rastypiskt är att gråhunden ställer viltet på eller i närheten av upptagsplatsen.

Förföljande

En Gråhund skall energiskt och målmedvetet förfölja viltet tyst med syftet att få stopp på viltet och etablera fast ståndskall.

Skallgivning är normalt vid synkontakt av det jagade viltet då viltet rör sig i ett tempo som Gråhunden med lätthet kan röra sig runt. Jaktlig iver med gälla skall under sken kan accepteras av unghundar men inte av äldre hundar. Skallgivning på luftvittring eller spår utan synkontakt är inte rastypiskt och ska inte accepteras.

Ställande av flyende vilt

Gråhunden ska ha stark förmåga att förfölja och ställa om vilt.

Ståndskallsarbetet

Gråhunden skall anpassa ståndarbetet till det viltslag den arbetar med. Den bör hålla ett avstånd till viltet som underlättar en effektiv ansmygning. Gråhunden ska arbeta ståndfast och kontinuerligt.

Skallets täthet, täckning och hörbarhet

Gråhunden bör skalla med 80-120 skall/minut med utmärkt hörbarhet och täckning vilket underlättar ansmygningen. Gles skallgivning med pauser samt dålig hörbarhet är inte rastypiskt.

Lydnad

Gråhunden bör ha en sådan mentalitet att den kan bibringas sådan lydnad att den kan kallas in under sök och ståndskallsarbete.

Arbetsförmåga

En Gråhund ska ha den fysiska förmågan att den kan jaga ett flertal dagar i sträck.

Spårning

En Gråhund är en god spårhund och skall utan undantag reda ut invecklade spårarbeten. Spårningen skall ske med sträckt lina och i ett utmärkt tempo. Föraren ska med lätthet kunna följa hundens arbete. Hundar som inte är tysta under spårningen är inte önskvärt. Gråhunden är uthållig i sitt spårarbete och ska uppvisa spårning med ett säkert individförföljande.

Effektiv ålder

En Gråhund visar ofta jaktlust i tidig ålder och därefter är Gråhunden jaktbar till över 10 års ålder.

Sone Eriksson, Kenneth Jonsson, Anders Johansson