Svenska Gråhundklubbens och Älghundklubbens avelsrekommendationer

Till avel användes endast mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar. Detta innebär att endast jaktligt meriterade hundar används som föräldradjur.

Hanhundsanvändning: Hanhunden användes till 3 tikar. Därefter görs ett avelsstopp för utvärdering av avkomman. Avkomman skall meriteras jaktligt i samma nivå som medeltalet i rasen, d.v.s. över 25 % meriterad avkomma. Strävansmålet för meritering bör dock vara att nå den målsättning som finns angiven i respektive Ras Avels Strategi. Avkomman skall ha en låg defektfrekvens (sjukdomsmässigt, mentalt och exteriört). För aktuell information kontakta ditt avelsråd i lokalklubb/rasklubb.

Ger avkommebedömningen ett godkänt resultat kan hanhunden användas till ytterligare 7 tikar, d.v.s. totalt maximalt 10 kullar efter en hanhund. OBS! Att SÄK anser att Norden har en gemensam avelsbas och ovanstående siffror gäller oavsett vilket land hanhunden har använts i.

Ögonlysning: Hund som skall användas till fler än 3 kullar skall vara ögonlyst inom ett år före parning.

Hunden skall vara fri från PRA, Glaukom, Total katarakt, Bakre polkatarakt och annan förändring som ögonspecialist bedömer som allvarlig och/eller ärftlig.

För ytterligare information se respektive ögonsjukdom.

Inavelskoefficient: 0,0-2,5 i varje enskild parning.

En hanhund användes inte till mer än två kullar undan samma tik.

Sedan 1/1-2013 har beräkningar av HD-index införts för rasen.

Hundar med höftledsstatus A, B eller C får användas i avel, med rekommendationen att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället (d.v.s. avkommans preliminära kullindex)ska vara större än 100. Hundar med HD grad D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index. Om uppfödare använder hund med höftledsstatus D eller E av dessa raser avelsspärras avkomman. Spärren kan inte hävas. Gäller även importerad hund efter föräldradjur med svenskt undersökningsresultat grad D eller E. För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B. De förändrade reglerna gäller alla parningar som genomförs fr.o.m. 2018-01-01.