För första gången sen bildandet, har Svenska Gråhundklubben reviderat RASavelsstrategin som skall uppdateras vart femte år. Det har varit en stor utmaning för oss!
Inga stora förändringar har gjorts genom åren, och kompendiet har varit ganska kortfattat.
Vi har i och med denna revidering gjort en del efterforskningar i bland annat hälsostatus där vi kommer att få jobba lite hårdare framöver för att kartlägga vissa åkommor, såsom atherom för exempel.
Vi har också dessvärre varit tvungna att inse att vi har en negativ trend gällande antalet valpregistreringar per år, vilket också medför att vi måste titta på vad vi kan förändra i exempelvis avelsrekommendationer för att matcha storleken på populationen i Sverige, och således få en bättre bredd i den avelsbas vi har.

Vi vill förtydliga att detta kompendium skall återigen revideras om fem år, och att inget är låst för alltid! Vi har med hjälp utav SÄK´s avelskommitté samt lokala avelsråd diskuterat fram nya avelsrekommendationer för Gråhund.

Nytt från och med nu är blandannat:
-Hanhunden användes till 3 tikar. Därefter görs ett avelsstopp för utvärdering av avkomman. Avkomman skall meriteras jaktligt i samma nivå som medeltalet i rasen, d.v.s. över 25 % meriterad avkomma.-

Denna ”återhållsamma” rekommendation är inte till för att försvåra för aveln, snarare tvärtom! Vi ser att det tar för lång tid för en hane att bli utvärderad på fem kullar, han hinner helt enkelt bli för gammal för det tar lång tid att uppnå fem kullar, därför vill vi med detta försöka få en snabbare utvärdering så att en hane som nedärver bra snabbt skall komma tillbaka i avel, förutsatt att denne i övrigt lämnat friska avkommor. Nytt är också att avkommeprocenten skall över 25% innan fortsatt avel.

– Eftersom index är ett bättre mått på hundens nedärvningsförmåga än enbart dess röntgenresultat, bör avelsarbetet avseende HD i raser där index finns tillgängligt baseras på hundens indexvärde snarare än på röntgenresultatet. Införande av index för HD medför en förändring i hälsoprogrammet för vår ras, som tidigare haft krav på fria höfter (A eller B). Det reviderade hälsoprogrammet träder i kraft den 1 januari 2018 och innebär följande:
Hundar med höftledsstatus A, B eller C får användas i avel, med rekommendationen att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället (d.v.s. avkommans preliminära kullindex)ska vara större än 100. Hundar med HD grad D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index. Om uppfödare använder hund med höftledsstatus D eller E av dessa raser avelsspärras avkomman. Spärren kan inte hävas. Gäller även importerad hund efter föräldradjur med svenskt undersökningsresultat grad D eller E. För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B. De förändrade reglerna gäller alla parningar som genomförs fr.o.m. 2018-01-01. –

Denna förändring öppnar upp för HD C i avel! Vi ser att många års slit av hälsoprogram gällande HD inte gett några större resultat. Vi ligger ganska så stilla vad gäller Gråhundens höftstatus. Dock har vi sett en något förbättring sen vi började använda index i rasen, och därför följer det sig naturligt att det är index vi ska fokusera på. Mer om det kan man finna i Sofia Malms studie av index hundar.

Den nya RASavelstrategin kommer kortfattat att utvärderas årligen, och på nytt revideras vart femte år. Vi önskar att så många som möjligt vill följa de utarbetade rekommendationerna i ett led att förbättra rasen.

Den fullständiga revideringen finner ni här: https://www.skk.se/globalassets/dokument/rasdokument/ras-norsk-alghund-gra.pdf

Mvh Styrelsen och avelskomittén i Svenska Gråhundklubben samt SÄK´s avelskomitté