En artikel från tidningen Allt om jakt och vapen september nr 2016
Författare Anna Pamuk, Fjällveterinären Strömsund

Halsinflammationer hos våra jakthundar ökar stadigt

Det är tid för jakt och jag har gjort hundratals jakthundsbesiktningar inför jaktstarten i år. Mycket av undersökningen är fokuserad kring de övre luftvägarna för att hitta och behandla halsinflammationer i tid inför jakten. Jag liksom många av mina veterinärkollegor som arbetar med jakthundar menar att halsinflammationer, även om de funnits en längre tid, ökar stadigt hos våra jakthundar.

Varför ökar halsinflammationerna?

Varför denna ökning? Vi kan konstatera att det tyvärr finns lite fakta och därför många fria tolkningar på området. Det skulle vara så önskvärt att det fanns mer forskning! Tyvärr verkar problemet heller inte vara känt för alla som arbetar med hälsa hos våra jakthundar och många hundar går onödigt odiagnostiserade och obehandlade idag! Fakta från den vardagliga jakthundspraktiken är dock tydlig – halsinflammationer hos våra jakthundar framförallt skallande hundar är vanligt förekommande.

Tyvärr uppmärksammas problemet halsinflammationer hos våra jakthundar inte vare sig i nationell eller i internationell facklitteratur. Problemet verkar inte finnas utomlands? Vad gör i så fall våra jakthundar och jaktformer unika jämfört med övriga världen? Varför drabbas en svensk jakthund till synes lättare av halsinflammation och/eller noskvalsterinfektion än en jakthund från ett annat europeiskt land?

Jag liksom många andra ser fram emot forskning på området. Till dess har jag försökt att sammanfatta det vi faktiskt vet och vad du som djurägare till en jakthund ska göra för att förebygga, upptäcka och hantera eventuella halsinflammationer.

Ett fall med halsinflammation i en jämthundsbesättning

Häromdagen träffade jag en kund med jämthundar och jag skriver detta i samförstånd med honom för att exemplifiera problemet med halsinflammationer.

Jag har haft förmånen att vara husveterinär till den här kundens duktiga hundar i nästan 20 år. Han har i stort sett haft samma linjer i alla år och har en framgångsrik hunduppfödning. Han har använt samma foder och även (efter tjat av hans husveterinär) varit noga med toppladdning på sina hundar. Detta är han numer mycket noga med eftersom han ser vilken stor förbättring det gör på hans jagande hundars prestation och återhämtning. Hundarna bor i ett nybyggt hundhus men också inomhus.

Han har bortsett från trauma relaterade skador haft friska hundar tills för tre år sedan. Plötsligt gick inte träningen bra. Elithunden sackade efter och upplevdes loj. Unghunden började liksom hans äldre hund att hosta. Alla hundar togs därför in för undersökning. På samtliga hundar kunde en akut halsinflammation konstateras. Svalget var rodnande, tonsillerna mer eller mindre synliga och på elithunden syntes också en rodnad kring stämbanden ner mot luftstrupen (bronkit eller luftrörskatarr).

Jag gjorde gedigna undersökningar och provtagningar för att fastställa orsaken – nog måste det vara en infektion? Provsvaren visade inga infektioner av vare sig virus, bakterier eller parasiter. På elithundens blodprov syntes endast en anemi/blodbrist som vi ofta hittar hos arbetande hundar med en pågående inflammation i kroppen. Elithunden remitterades också för att ta ytterligare prov från de nedre luftvägarna genom en sköljning av lungorna. Inte heller det provet kunde ge oss något svar på orsaken till inflammationen.

Hundarna sattes på en längre kur antiinflammatorisk medicin (kortison) och skyddande magmedicin. Jag avvaktade med antibiotika behandling eftersom inget av proverna påvisade bakterier. Husse valde att avmaska samtliga hundar igen. Han sanerade också hundarnas miljö och var oerhört restriktiv med hundkontakter. Alla hundarna blev successivt bättre och inflammationen läkte ut fint på alla utom hos elithunden. Hunden upplevde sin sämsta höst någonsin med återfall i samband med intensivare jakt. Behandling med antiinflammatorisk medicin (kortison) var mycket effektiv, men utan medicinering fick hunden återfall. Husse valde slutligen förra hösten att låta operera bort tonsillerna på hunden efter samråd med mig. Elithunden verkar nu helt symtomfri – om än inte sitt gamla jag.

Varför får hundar halsinflammation?

Låt mig vara tydlig eftersom många blandar ihop begreppen halsinflammation och halsinfektion. En halsinflammation är egentligen kroppens reaktion på en retning. Visst kan virus, bakterier, parasiter vara orsak till själva retningen, men även en överansträngning av luftvägarna kan ge upphov till halsinflammationer på våra jakthundar. Det är själva infektionen (virus, bakterier, parasiter) som smittar och inflammationen som ger upphov till hundens symtom.

Infektioner i de övre luftvägarna orsakade av bakterier och virus är inte ovanligt på våra hundar. Framförallt virus sprids lätt mellan individer och kan orsaka långvariga bekymmer på en arbetande hunds luftvägar. Risk för smitta är något att tänka på exempelvis på hundutställningar, vid parning med hund från annan besättning (eller land) eller vid hundmöten från hela Sverige (och världen) under jakten. För besättningar med mycket hundkontakter (ex uppfödare eller jaktguider) rekommenderar jag alltid någon form av karantän för att undvika att smitta förs in i besättningen.

Det är inte särskilt vanligt med noskvalsterinfektioner hos våra jakthundar. I de fall det förekommer finns nästan alltid (som en följd av parasiten) ett problem med en följd inflammation i de övre luftvägarna. Det är oftast inflammationen som är orsaken till ”envisa noskvalsterinfektioner” och inget annat. Noskvalster i all ära men tyvärr förekommer också parasiter som hjärtmaskar och lungmaskar mer frekvent i Sverige. Vid utredning av ”trött jakthund” eller/och ”dåligt luktsinne hos jakthunden” är det därför viktigt att utesluta dessa parasiter med avföringsprov.

Magkatarr eller till och med magsår hos framförallt våra unga jakthundar är troligen och tyvärr vanligt förekommande. En följd av en magkatarr blir sura uppstötningar som i sin tur orsakar inflammationer i de övre luftvägarna. I forskning gjord på hårt arbetande draghundar konstaterades att påtagligt många till synes friska hundar led av magkatarr eller till och med magsår i anslutning till arbete.

Ibland kan miljön och rutiner i hundbesättningen spela en stor roll för att utveckla halsinflammationer. Isoleringsmaterial i hundhus, bäddmaterial i hundkojor, olika hundfoder kan alla innehålla främmande ämnen som ex mögel och därför orsaka kraftiga inflammationer i luftvägarna hos jakthundarna. Även främmande ämnen utifrån ex vandrande gräsfrön kan orsaka envisa inflammationer i kroppen ofta just i luftvägarna.

Vi kan slutligen konstatera att vissa individer (och kanske avelslinjer?) tyvärr lättare drabbas av inflammationer i luftvägarna, troligen beroende på hundens anatomi och inte minst på dess arbetssätt. Även olika former av allergier diskuteras – men som sagt helt utan egentlig fakta. Vad vi oavsett orsak vet är att en duktig och hårdpresterande jakthund löper större risk att överanstränga sina luftvägar och lättare drabbas av en halsinflammation.

Hunden med halsinflammation

Halsinflammationen (oavsett orsak) gör att de övre luftvägarna lätt blir ansvällda under ansträngning ex jakt. Detta orsakar smärta då hunden ska äta eller skälla och kan också ge upphov till ett dåligt luktsinne som blir påtagligt under träning och jakt. Ibland kanske de bara ”inte är sig själva” under arbete! Klassiskt är i alla fall att hunden arbetar bra i början av släppet för att efter en kortare stund upplevas vara utan luktsinne. Det kan till exempel vara en stövare som vid upprepade tillfällen till en början driver bra för att efter en kortare stund helt tappa bort haren. Det kan också vara en älghund som plötsligt upplevs utan ork och med ett hest skall.

 

Hur vet jag då om hunden har en halsinflammation?

Som hundägare är det viktigt att ”ha koll på hälsoläget” för att upptäcka och förebygga skada. Du kan som hundägare enkelt upptäcka avvikelser i tid genom en enklare hundbesiktning. En av de viktigaste delarna av undersökningen innefattar en yttre och inre halsinspektion.

Den yttre halsinspektionen omfattar en palpation (att med fingrarna undersöka) av de övre luftvägarnas lymfknutor och luftstrupen. En svullen och öm lymfknuta och/eller en tydlig och ofta ihållande hosta vid palpation av svalg och luftstrupe är tecken på halsinflammation.

Slemhinnorna i munnen ger oss mycket information om hundens allmäntillstånd. En rodnande slemhinna med tydliga små blodkärl (röd garntråd) är tecken på inflammation. Ofta syns rodnaden också längre ner mot svalget och omfattar ibland tonsillerna som upplevs rödprickiga av små punktformade blödningar. Det är alltid viktigt att bedöma tonsillerna i sin helhet – de bör alltså helst petas fram ifrån sina fickor. Viktigt att poängtera är att unga hundar normalt kan ha större och rodnande tonsiller eftersom deras immunförsvar är under uppbyggnad.

Lär känna din jakthunds hals i friskt tillstånd så upptäcker du när något avviker i tid!

Hur behandlas en halsinflammation?

Vid tecken på en halsinflammation ska veterinär omedelbart kontaktas för en vidare undersökning och behandling. Veterinären går igenom både hunden, hundens miljö och rutiner för att fastställa orsaken till inflammationen på just din jakthund. Ibland är det inte så enkelt, jag upplever att de allra flesta halsinflammationer är multifaktoriella – har många orsaker.

En medicinsk behandling med antiinflammatorisk medicin och vid behov medicin mot eventuell infektion sätts i första hand in. I en del fall, framförallt när det gäller unghundar, sätts en behandling även mot magkatarr in. När en besättningssmitta misstänks rekommenderas en undersökning av samtliga hundar och deras vardagsmiljö. Jag går igenom rutiner kring fortsatt undersökning, träning och utfodring. Att under behandlingen vila från aktivitet och framförallt skall är viktigt. Att behandla exempelvis en stämbandskatarr är värdelös om hunden under behandlingen står och skäller i hundgården eller än värre i skogen.

Det är sedan av största vikt att djurägaren i samråd med sin veterinär följer upp behandlingen och förebygger återfall genom undersökning och toppladdning under jakt. Jag vill poängtera – de allra flesta inflammationer är akuta och svarar upp bra på medicinsk behandling och rätt hundpussel tänk hos hundägaren.

I de fall då halsinflammationerna är återkommande görs en vidare utredning kring orsaken – viktigt! Det kan ju exempelvis vara mögel i hundhuset! Eller en infektion som angripit en svag slemhinna. Eller ett svårdiagnosticerat magsår.

Endast i de fall där tonsillerna tydligt och återkommande är ansvällda och jakthunden i övrigt inte uppvisar symtom på sjukdom rekommenderas en tonsillopereration. Operationen är dock ingen garanti för att problemet försvinner, men jag upplever att de hundar som av god anledning blivit opererade svarar upp bra och ofta jagar fullt ut igen. Det är dock viktigt att tänka på att tonsillerna är luftvägarnas första försvarslinje mot främmande ämnen ex infektioner och inte ska opereras bort i onödan.

Våga vägra halsinflammationer!

Ibland är inte problemet med halsinflammationer enkelt, som exemplifierat ovan. Varför vissa individer till synes drabbas av kroniska halsinflammationer i luftvägarna förblir en gåta tills mer forskning finns på området. Men en viktig tanke har väckts i mig genom åren – hur stort ansvar har vi som uppfödare i frågan? Är det verkligen hållbart att avla fram bättre och bättre jakthundar?

Som djurägare bär vi ett stort och viktigt ansvar för våra jakthundars hälsa. Vi påverkar risken för att vår jakthund kan drabbas av hälsoproblem som halsinflammation genom vårt förhållningssätt till vår hund. Det är därför jag fortsätter (och kommer att fortsätta) tjata om det superviktiga hundpusslet för våra jakthundar! Att förvalta sin jaktkompis med rätt träning, utfodring och undersökning borde vara en självklarhet för alla – men tyvärr är det inte alltid så.

Så oavsett orsak har halsinflammationerna hos våra jakthundar kommit för att stanna tills vi med hjälp av forskning kommer till botten med problemet. Vi kan som djurägare bara var uppmärksamma på vår jakthunds hälsa och arbetssätt för att behandla halsinflammationerna i tid och på rätt sätt. Och slutligen en uppmaning till dig som är uppfödare eller du som ska köpa hund – tänk hållbart och inte bara jakt.